AIS5G เปิดแนวความคิดให้กับนิสิตรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดแผน IMC ภายใต้โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber


จากการดำเนินกิจกรรมประกวดแผน IMC ภายใต้โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber ของเอไอเอสนั้น วัตถุประสงค์เพื่อเปิดแนวความคิดให้น้องๆนิสิตรุ่นใหม่ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์แผนการตลาด และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียน ไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการปลูกฝังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมกันนี้ เอไอเอส อยากให้สังคมไทยได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของ ภัยไซเบอร์ และหยุดพฤติกรรมการบูลลี่กันในสังคมที่เป็นอยู่

โดยกิจกรรมจะให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้คิดและออกแบบแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC ภายใต้โจทย์

2 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ร่วมสร้างสังคมอุ่นใจ อยู่อย่างปลอดภัยในโลก Cyber และ 2.หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ หยุดพฤติกรรมร้าย Cyberbully ทั้งนี้กิจกรรมได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือน กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

18 ตุลาคม 2564 (วันนี้) นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค - ภาคตะวันออก เอไอเอส และรองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ ได้ร่วมกัน มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber ภายใต้โจทย์ 2 หัวข้อ คือ 1.ร่วมสร้างสังคมอุ่นใจ อยู่อย่างปลอดภัยในโลก Cyber และ 2.หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ หยุดพฤติกรรมร้าย Cyberbully  ให้กับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี

 ******************************************

โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจCyber เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการจัดการประกวดแผนการตลาด IMC ให้กับนิสิตชั้นเรียนในรายวิชาการจัดการการตลาด ของนิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 โดยมีผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการดังกล่าว และคุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เอไ


อเอส เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้จะได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์แผนการตลาด และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการปลูกฝังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563