พระเทพศาสนาภิบาลตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5บ้านพันเสด็จใน บ่อวิน


ที่วัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ พระเถรานุเถระ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ หมู่บ้านพันเสด็จใน หมู่ที่4 ต.บ่อวิน โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูสุภัทรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน และ พระสังฆาธิการในอำเภอศรีราชา โดยได้รับเกียรติ จาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น ประธานฝ่าย ฆราวาส นาย ดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายการต้อนรับนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดชลบุรี โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตน ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต โดยชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรี โดยหมู่บ้านพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชานั้นมีประชากร3542คน2529  ครัวเรือน มี มีนายศักดิ์ชัย อำไพวงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พันเสด็จใน มีวัดพันเสด็จใน เป็นวัดประจำหมู่บ้านและมี มัสยิค ซึ่งผู้นำหมู่บ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ภายในหมู่บ้าน และต้องการให้หมู่บ้านมีความสงบสุขร่มเย็น จึงสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 โดยประชาชนได้รับประโยชน์จาการร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกำเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยอำเภอศรีราชา ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ซึ่งในการนี้ พระเทพศาสนาภิบาลเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ประธานกรรมการได้มอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล5 หนกลาง ประจำปี 2563 ให้กับพระไสว สนฺตมโน ผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร บ้านหนองน้ำเค็ม ม.ตำบลแสมสาร และนายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่  บ้านตลาดบางเสร่ ม.4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล5ต่อไป และมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดเพื่อนำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 พร้อมทั้งเยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบ ม.4 บ้านพันเสด็จในต.บ่อวิน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบ้านเขาหิน ม.6 ต.บ่อวิน


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563