นายกวิทยา แถลงนโยบาย 7 ด้าน ต่อสภา อบจ.ชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชลบุรี สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (CHONBURI : Smart Creative & Sustainable City)


 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีญัตติการแถลงนโยบายของนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ ชลบุรี สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (CHONBURI : Smart Creative & Sustainable City) โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรีใน จำนวน 7 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ

4. นโยบายด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ เมืองนวัตกรรมชั้นนำอาเซียน

5. นโยบายด้านกีฬา พัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ เมืองกีฬาระดับโลก และสุขภาพดีที่ยั่งยืน” (World Sports & Healthy City)

6. นโยบายด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ เมืองสีเขียว ปลอดภัย รู้รอบ ยั่งยืน

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้ว สภาฯยังได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆ จำนวน 8 คณะ เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้อง คลอบคลุมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563