ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ่าวอุดม นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีแหลมฉบัง ได้ร่วมเป็นประธานในการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ ประเมินทางเลือกประกอบในการศึกษา EIA ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1531 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินธุรกิจท่าเทียบ เรือขนถ่ายสินค้าแบบเทกอง (Bul) ภายใต้ชื่อ บริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 2562 และเปลี่ยนเป็น บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในปี พ.ศ2563 เพื่อการขนถ่ายสินค้าไม่มีการพัก สินค้าในบริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือของโครงการ ได้แก่ ข้าวสาลี ถ่านหิน ปุ๋ย และถั่วเหลืองเมล็ด โดยใช้เรือลำเลียงในการนำเข้าสินค้ามาเทียบท่า และปัจจุบันเรือลำเลียงมีการ พัฒนาให้มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น จึงจำเป็นที่โครงการต้องเพิ่มขีด ความสามารถในการรองรับเรือขนถ่ายสินค้าให้มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงขยายตัวทำเทียบเรือไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ประชาชนในเขตชุมชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีร่วมกัน ตามแนวทางในการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเกื้อกูลกันฉันมิตร ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการตลอดจนขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงาน (อีไอเอ) ของโครงการซึ่งโครงการได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆที่หลากหลาย บริษัท ฯ จะได้นำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปบูรณาการร่วมกับการศึกษาเพื่อลดผลกระทบและสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ยังมี นายกมลเจียมทองผู้แทน บริษัท เจซีมารีนพอร์ต จำกัด นายสมชายปิยะวรสกุล (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม) และนายธารากร แสงสุระธรรม (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด มาบรรยายให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นในการต่อเดิมท่าเทียบเรือ ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563