กลุ่มแม่บ้านเกษตรเนินกระบกจัดโครงการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดย นาง สัมฤทธิ์  ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรเนินกระบก หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยเน้นความทันสมัยเข้าช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง เทศกาลสงกรานต์ ได้ผลิตลายดอก  ซึ่งในเบื้องต้นได้มีผู้สั่งเข้ามาแล้วกว่า 500 ชิ้น โดยจำหน่ายเบื้องต้นชิ้นละ 15 บาท  สร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป และบ้างส่วน นำไปแจกจ่ายให้พระภิกษุสงฆ์ และ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
     
  จากสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า จังหวัดชลบุรีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนากเล็กเกิดค่ามาตรฐาน (PM 2.5) เช่นเดี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลได้ประกาศให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีราคาขายสูงกว่าปกติ
  
ซึ่งทางกลุ่มแม่บ้าน เนินกระบก ได้ให้ความสำคัญกับโยบายของรัฐบาลที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีทักษะด้านการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและโรคติดต่อต่างๆ เพื่อนับสนุนให้ประชาชนประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูง และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปัองกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และโรคโควิต ไนน์ทีน (COVID - 19)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทักษะและความชำนาญด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน มีอาชีพเสริมจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภารกิจด้านป้องกันและบำบัดรักษาโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ป้องกันตนเองจากมลภาวะและเชื้อโรคต่างๆ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่สงผลกระทบต่อสุขภาพและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชนต่อไป
     
สำหรับหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายซึ่งหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติในการซับน้ำและระบายความร้อนได้ดี เมื่อตัดเย็บร่วมกับแผ่นกรองหน้ากากอนามัย สามารถช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื่อโรคต่างๆ ได้ตามมาตรฐานเท่าเทียมกับหน้ากากอนามัยทั่วไป อีกทั้งยังสามารถซักล้างนำกลับมาใช้ได้อีก และสามารถแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอีกด้วย
(มีเสียง.....)
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563