อบต.บ่อวิน จัดฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น
   ที่ ศูนย์อบรมอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทางกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน โดยทางนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน เป็นผู้เปิดการอบรม ได้กล่าวาว่า ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี จึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาตำบลซึ่งในครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมอาชีพการทำขนมพายชั้น ขนมอบซึ่งขึ้นเป็นชั้นๆ เกิดจากชั้นของเนยที่แทรกตัวอยู่ในชั้นของแป้ง เมื่ออบด้วยอุณหภูมิสูงๆ จะเกิดแรงดันไอน้ำทำให้ขนมพองตัวขึ้น สิ่งสำคัญในการทำพายชั้นคือ เพรสตรี้มาร์การรีน ซึ่งจะมีคุณสมบุติพิเศษ เรียกว่า plasticity ทำให้เป็นแผ่นบางๆ ได้ขนมอบประเภทนี้จะมีทั้งไส้คาวและหวาน และสามารถทำรูปร่างได้หลายๆ แบบตามชอบ เช่น พายไก่, พายเนื้อล พายไส้กรอก, พายหมูแดง, พายสัปปะรด, พายมะพร้าว ฯลฯ โดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ซึ่งการจัดฝึกอบรมการทำขนมพายชั้น ให้แก่ทางกลุ่มแม่บ้านในครั้งนี้ได้มี นางชนิษฐา ชัยชาญกูล มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้เพื่อไปทำเป็นอาชีพเสริมหรือทำรับประทานกันในครอบครัว โดยมีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 20 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ด้านการฝึกอบรมการทำขนมพายชั้น ในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด
    
โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินกล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดอบรมฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านตำบลบ่อวินเพื่อให้มีอาชีพเสริมรองรับ และสามารถสร้างกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีทักษะเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำขนมพายชั้นขาย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563