รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
     ที่  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ  อำเภอซรีราชา นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวบางพระชลบุรี ให้การต้อนรับ  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย การสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรคาตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เป็นผลในการปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของจังหวัด ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็วเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน หรือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานทุกงานต้องเน้นการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการของ พี่น้องประชาชนเป็นหลัก และนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์ในการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกต้องโดยข้าราชการฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวจักรสำคัญ ที่มีส่วนต่อความสำเร็จต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
     
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดชลบุรี ในวันนี้  ได้มีการจัดกลุ่มงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้รวมกัน เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เช่น งานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดรวมไปถึงเรื่องบ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้างร้าน นิติบุคคลชำระภาษี กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงให้กับผู้สูงอายุ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน และ มอบรถจักรยาน จำนวน 20 คัน ให้กับนักเรียน พร้อมกันนี้ ยังมีหน่วยต่างๆ ได้ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้าน พลังงาน ให้คำปรึกษากฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเดือนร้อน จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563