มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานศึกษาในสังกัด

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลเมืองศรีราชาทั้งทางด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประชาชน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองบริหารจัดการที่ดี เมืองปลอดภัย เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เมืองอัจฉริยะ และเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองศรีราชาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 

โดยมี รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานลงนามในครั้งนี้

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563