กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563   ณ ห้องประชุมชั้น 5  สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ โดยมีนายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางพระ รายงานผลการดำเนินงาน และแจ้งกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลกำลังจะดำเนินการให้ชุมชน ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ จากปัญหาและความต้องการของชุมชน และประชาชน เทศบาลสามารถจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างทันท่วงที เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ประชาชนทั่วไปซึ่งมีเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชน เป็นจำนวนมากสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563