เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกลุ่มสตรีและลงนาม MOU กับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จากนั้นได้ทำพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผู้นำกลุ่มสตรีอาสา ในการสนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมให้กลุ่มสตรีอาสา นำวัสดุเหลือใช้ในภาตอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของสตรีในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทั้ง 5 ตำบลให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมและแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนส่งเสริมความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรีมีความรู้ ความสามารถด้านอาชีพ นำไปต่อยอดในครัวเรือนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาบรรยายในหัวข้อ บทบาทภาวะความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรีกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563