โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
     ที่  ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานายจิร  จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางรัจนารัตนวารี  รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครู สามารถใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงสุดจากสื่อที่ได้รับ ซึ่งกิจกรรมการจัดทำสื่อในครั้งนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้มีการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 กำหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมแก่ครูผู้สอน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในทางสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563