ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย   ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพในวันนี้ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น เป็นผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ประกอบกับกลุ่มผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยๆ  การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ  ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตโรคหัวใจ  และโรคความจำเสื่อม  และปัญหาทางด้านอารมณ์ ฯลฯ  โดยส่วนใหญ่มักพบว่า ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังมากกว่า 1 โรคขึ้นไป  ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข  โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมตามความเหมาะสมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์ตามควรแก่วัย  ซึ่งในวันที่1 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันผู้สูงอายุสากลทางคณะทำงานฯ จึงได้จัด โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้าง และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง. เพื่อให้ผู้สูงอายุ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจและความสุขในการเข้าร่วมในโครงการ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563