เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดประมูลพัสดุ ที่ไม่ใช้ในราชการจำนวน 126 รายการมูลค่ากว่า 1 แสนบาท
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีกองคลัง ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา จัดให้มีการประมูล พัสดุที่ไม่ใช้ในราชการ แล้วสิ่งของที่เสื่อมสภาพแล้ว ให้กับผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 126 รายการ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุ โดยการขายทอดตลาด แบ่งออกเป็นดังนี้ พัสดุสำนักปลัดจำนวน 46 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3 รายการ กองวิชาการและแผนงานจำนวน 6 รายการ  กองคลัง 9 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 รายการ  กองการศึกษา 9 รายการ  กองช่าง 20 รายการ และกองช่างสุขาภิบาล 23  รายการ  มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยมีบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมประมูลพัสดุ ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช้ราชการในครั้งนี้จำนวนมาก โดยนำรายได้ที่ได้จากการประมูล เข้ารวบรวมไว้ในกองคลังเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563