โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
วันที่  31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2562   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5)  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562    ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โดยมีวัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

1.2 เพื่อฝึกฝนในด้านภาวะความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการของสภานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ

1.3 เพื่อนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาพันธ์สมาคม ฯ กับบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ

โรงเรียนที่เข้าร่วม  จำนวน 14 โรงเรียน  มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 137  คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 122    คน  และครู จำนวน  15  คน       

โดยในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นักเรียนได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “Corporate Social Responsibility (CSR) กับภาวะผู้นำ จากคุณส่องแสง ปะทะวนิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หลังจากฟังการบรรยาย นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติทำกิจกรรมจิตอาสา โดยไปทำความสะอาดรอบบริเวณและเครื่องออกกำลังกาย  ณ สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

และวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563