อบต.บ่อวินจัดโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”จัดอบรมการทำไส้กรอกอีสาน”ให้ชุมชนโดยมีวิทยากรจากฮีสท์วอเตอร์มาให้ความรู้
ที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายก อบต.บ่อวิน  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน ให้ประชาชนในชุมชนของเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยทางอบต.บ่อวินร่วมกับ  บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ จัดโครงการ "ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำไส้กรอกอีสานให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปต่อ ยอดประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีนางเมธาภรณ์  นาคผิว จากบริษัทอีสท์วอเตอร์ มาให้ความรู้ในด้านการทำใส้กรอกอีสาน ให้กับประชาชนในชุมชนจำนวน 40 คน ที่มาเข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม สร้างครอบครัวอบอุ่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน คือให้พอเลี้ยงตัวเองได้ และมีความสามัคคีในท้องถิ่น จะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพ มีรายได้ ลดรายจ่ายและยังส่งผลให้คนในชุมชนในพื้นที่ของอบต.บ่อวินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายก อบต.บ่อวิน  กล่าวว่า เป็นหนึ่งนโยบายที่ทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในช่วงว่างงาน โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทางชุมชนมีรายได้เสริมเลี้ยงตนเองครอบครัวช่วงว่างงานบ้าน รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชน มีความรักความสามัคคีกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563