โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีเปิดการแข่งขัน กรีฑานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
                ที่โรเรียนดาราสมุทร  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   ยอแชฟ  อนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กรีฑานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนดาราสมุทรในวันนี้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ได้รับทราบจากประธานจัดกา  แข่งขันกล่าวรายงานไปแล้วนั้นเห็นได้ว่าทางโรงเรียนเน้นความสำคัญของนักเรียนและมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองทั้งครบคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทรตลอดจนรู้จักกติกามารยาทรู้จักการเล่น  กีฬาและการเชียร์กีฬาและรู้จักนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนมีหน้าที่และมีส่วนช่วยให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้  ยดีเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิชาการซึ่งเป็นทฤษฎีแล้วก็ต้องปฏิบัติจริงควบคู่กันไปด้วยจึงจะทำให้ได้รับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ข้าพเจ้าหวังว่าผลสำเร็จจากการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ทุกฝ่ายที่มี  ส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งกำลังกายกำลังใจที่จะสืบสานประเพณีนี้ให้คงอยู่ต่อไปข้าพเจ้าขออวยพรให้การจัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ประสบความสำเร็จตาม  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกแห่งได้รับเงินที่ได้รับในเวลาอันสมควรแล้วขอให้อาราธนาสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทุกคนจงใจและเคารพในความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา  ปีการศึกษา 2562  โดยบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยเด็กนักเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563