ได้เฮ !! ประชาชนเห็นด้วย รถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่รถไฟทางคู่  สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่  เพื่อเป็นเส้นทางส่งเสริมอุตสาหกรรมผลไม้และการท่องเที่ยวภาคตะวันออก  เกิดแน่  หลังประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ หากไม่มีปัญหาอุปสรรคพร้อมเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2574

เรือโทศตวรรษ  อนันตกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี    เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่  เพื่อนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมศรีชลวิน โรงแรมพานหิน  รีเจ้นท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายปัฐพงษ์  บุญแก้ว วิศวกรกำกับการควบคุม งานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม  การรถไฟแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  โครงการรถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่  เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี ,จ.ระยอง,จ.จันทบุรี และ จ.ตราด โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสิ้นสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีสถานีรถไฟทั้งสิ้น 34 สถานี  ระยะทางรวมประมาณ 333 กิโลเมตร 
ขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบความเหมาะสม โดยดำเนินการมาแล้ว  6  เดือน และได้เลือกเส้นทาง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาที่เหมาะ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด หลังจากนี้จะนำรายละเอียดเสนอคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและ กระทรวงคมนาคม ต่อไป  หากผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบในแนวเส้นทางดังกล่าว  จากนั้นจะจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดเส้นทางการก่อสร้างต่อไป

สำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่ดังกล่าว  โดยช่วงที่1. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม สู่นิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีชุมทางศรีราชา-สถานีระยอง  ช่วงที่ 2.เส้นทางเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม สู่พื้นที่ อ.เมืองระยอง มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากสถานีมาบตาพุด ถึง อ.เมือง จ.ระยอง และช่วงที่ 3 เส้นทางเชื่อมโยงโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกและการท่องเที่ยว มีจุดเริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.ระยอง ผ่านพื้นที่ จ.จันทบุรี และสิ้นสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  นอกจากนั้นจะมีพื้นที่เก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้าด้วย ที่บริเวณนิคมอมตะซิตี้ระยอง ,บริเวณ อ.ท่าใหม่ จ.จันนทบุรี และ อ.เมืองตราด จ.ตราด

โดยเส้นทางดังกล่าว หากแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในภาคตะวันออก พร้อมทั้งสอดรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และ โลจิสติกส์ของอาเซียนต่อไป

 ซึ่งที่ผ่านมาจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  4 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี ,จ.ระยอง ,จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  พบว่าส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเข้าไปดูแลเพื่อให้เกิดความชอบธรรม ซึ่งหากไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆพร้อมเปิดให้บริการ ปี พ.ศ. 2574 “นายปฐพงษ์  กล่าวว่า
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563