ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและผู้นำท้องถิ่นตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า200ราย เพื่อหาสารเสพติด พบปลอดสารเสพติด 100 %
                นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ่อวิน ได้เป็นตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา นำฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเยี่ยมเยือนนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน ในโครงการโมเดลโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ตามโครงการรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 220 คน ในโอกาสนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563