เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชน

 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายจงรักษ์  สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ ราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องด้วยปัจจุบันการดำเนินงานต่างๆขององค์กรมุ่งเน้นถึงศักยภาพของบุคลากรประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดผลสำเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานจำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบยึดมั่นในจริยธรรมข้าราชการ จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและจริยธรรม ว่าด้วยความพร้อมรับผิด การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่เลือกปฏิบัติในการบริการประชาชน ดังนั้นการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากเพื่อให้พนักงาน และบุคลากรทุกท่านได้นำไปเป็นหลักในการทำงานเป็นข้อคิดหรือประสบการณ์ แล้วประพฤติ อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีคิดดีทำดีนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติภาพที่นำความเจริญมาสู่ชุมชนและท้องถิ่น โครงการดังกล่าว ความร่วมมือ วิทยากรจากสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ บ้านมาบยายบิด มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้และความสนุกสนานกับผู้เข้าร่วมอบรมสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563