โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ร่วมกับแกนนำเครือข่ายเยาวชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
                ที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกับ แกนนำเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนภาคประชาสังคม สมาคมสื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์คุณธรรมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการพิทักษ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ได้สถานศึกษานำร่องจังหวัดชลบุรี ไปที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบรวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในงานในครั้งนี้นั้นเป็นการลงพื้นที่ขยายผลการสถานศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 15 โดยได้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และเยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ 5 และปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 720 คนและได้ความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก สำนักงานป.ป.ช.  สำนักงานป.ป.ท.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563