สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
ที่โรงเรียน วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง              นางจิรธนา สมบัติบริบูรณ์ ผู้จัดการส่วนงานเครื่องจักรกล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ดร.อดิสรณ์            มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียน วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,050 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ป.6)ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 12 ฐานกิจกรรม  อาทิ Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, ครัวสัตว์ป่า, โลกใบเล็ก, Where am I, Why Zoo, โลกของทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิด         เขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวทั้งเรื่องของสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563