องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดชลบุรี
ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการพร้อมผู้เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คยเข้าราวมประชุม

การประชุมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0810 .3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ให้จัดทำประชาคมระดับจังหวัด เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดมาประชุมในวันนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563