วัดยางเอนเตรียมจัดอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี30-31มีนาคม 62 นี้
          พระครูพิศาลชลธรรม เจ้าอาวาส วัดยางเอน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เปิดเผยว่าได้เตรียมจัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่เจริญพระชนมายุ 64 พรรษาซึ่งทางวัดยางเอนอยากขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนหรือโครงการหนูพร้อมเป็นคนดี เพื่อศักดิ์ศรีแห่งสังคมไทย ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการนี้ทางวัดยางเอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการหนูพร้อมเป็นคนดี เพื่อศักดิ์ แห่งสังคมไทย  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนคนไทยได้ห่างไกลจากยาเสพติ   เป็นการอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม เป็นลูกที่ดีของมารดาบิดา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียน มาศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และยังประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม อีกทั้งยังกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเด็กดี ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม  และปัญหาต่าง ๆ  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ เกิดจากการขาดการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังและเป็นระบบสถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้ ในปัจจุบัน และในวันข้างหน้า เยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรม และได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจักเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิตและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป
    โดยทางวัดยางเอนขอเรียนเชิญสาธุชนที่ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ของผู้อุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร โดยกำหนดการวันเสาร์ที่30มี.ค. เวลา16.00น.ปลงผมนาคและกุลบุตร เวลา18.00น. ทำขวัญนาคและสามเณร  วันอาทิตย์ที่31 มี.ค.62 เวลา08.00น. ตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและนำนาคและกุลบุตรแห่เวียนรอบพระอุโบสถวัดยางเอน เวลา10.00น.เริ่มพิธีอุปสมบท-บรรพชาสามเณร เวลา11.00น.ฉลองพระบวชใหม่และสามเณรภาคฤดูร้อน
     
โดยในครั้งนี้ทางวัดยางเอนขอให้ญาติโยมที่ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระและสามเณรในครั้งนี้หรือจะนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำปลา น้ำมัน ไข่ นม  โอวัลติน มาม่า  มาบริจาคที่วัดตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-23เม.ย. 62 นี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูพิศาลชลธรรม เจ้าอาวาสวัดยางเอนโดยตรงที่ 085-1572568
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563