โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

  ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน  ภายในงาน วันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัย และ ตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม และ ทักษะความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และ เพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครอง กับ โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่สำเร็การศึกษาในระดับปฐมวัย 128 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 174 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563