โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พาเด็กไปเวียนเทียน กับผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ตามโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี นายอคะเณร์  ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาส วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโรงเรียนวิถีพุทธ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็กและเยาวชน ตะหนักถึงวันสำคัญ ของทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวพุทธ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม ให้อยู่คู่สังคมไทย โดยเปิดโอกาส ให้ใช้วันสำคัญดังกล่าว จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ อันดี ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และนักเรียน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้ง ทางโรงเรียน ได้ปล่อยให้ แต่ละสายชั้น เดินทางไปทำกิจกรรมเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ ตามวัดต่างๆ ที่ตั้งใกล้สถานศึกษาโดยมีคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมด้วย ประวัติวันมาฆบูชาเริ่มต้นขึ้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปปฏิบัติพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตาเสร็จสิ้นแล้ว พระองค์ได้เดินทางกลับมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ไปเป็นเวลา 9 เดือน ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ในเวลาบ่าย พระอรหันตสาวกได้เดินทางมามาเข้าเฝ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อันประกอบไปด้วย คณะศิษย์ของชฎิล 3 พี่น้อง จำนวน 1,000 รูป และคณะของพระอัครสาวก จำนวน 250 รูป รวมจำนวนได้ 1,250 รูป โดยในจำนวนนี้มิได้นับรวมชฎิล 3 พี่น้องและอัครสาวกทั้ง 2 ซึ่งการเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆฤกษ์นี้นับเป็นการเข้าประชุมของพระอรหันต์ผู้เป็นมหาสังฆนิบาติ และประกอบด้วย องค์ประกอบอัศจรรย์ทั้ง 4 ประการที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาตสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563