โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสถานศึกษา เงินทุนการศึกษา 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจ อันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวมสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคม ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าสื่อต่างๆ ได้ง่ายสถานศึกษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ความรู้แนวทางการป้องกันไม่ให้มีการติดยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยแจ้งเตือนเพื่อนๆ และคนในครอบครัวให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด 3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมต่อไป โครงการดังกล่าวได้ความร่วมมือสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรศรีราชาและมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คนและคณะครูอีก 10 คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563