วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561


 
ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้มีการจัดองค์การแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นนายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ แสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาโดยมีนางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ส่งเสริมความสามารถและทักษะ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับหน่วยงานอื่น และเพื่อแนะแนวให้แก่นักเรียนนำความรู้ด้านวิชาชีพไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพเพื่ออนาคตที่มั่นคงต่อไปทั้งนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนสายอาชีพมากขึ้นเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพป้อนเข้าสู่โรงงานในโครงการ eec หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญ ของโครงการเนื่องจากการเรียนสายอาชีพได้มีการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นมีการฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพซึ่งประสบการณ์นี้ส่งผลให้นักเรียนที่จบสายอาชีพมีโอกาสได้งานทำหลังจากฝึกงานหรือมีโอกาสหางานได้เร็วกว่านักเรียนที่เรียนสายสามัญ อีกทั้งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียนสายอาชีพเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นเนื่องจากบาง สาขาวิชาต้องการนักเรียนที่มีทั้งความรู้ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติมากกว่านักเรียนที่มีความรู้ด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563