โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการอบรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ที่  ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานายจิร  จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมีทักษะขั้นสูงในการใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลามีความรู้ความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 10 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 40 คนโดยจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 โดยมีนายชนะศรีสงครามโปรแกรมเมอร์มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง และซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563