โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ทำพิธีเปิดโครงการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 10 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  อำเภอศรีราชา  จังหัดชลบุรี   นายธานี  รัตนานนท์   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 10 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ดีรับการพัฒนา  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามวิธีความพอเพียงได้อย่างปกติสุข  เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ  เพื่อเผยแพร่ผลงาน  และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา  ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบซึ่งภายในกิจกรรม  จะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ผลงานด้านวิชาการ ของครู และนักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  และนวัตกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และการแสดงกิจกรรมของนักเรียน และจากหน่วยงานต่างๆบนเวที     นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการมอบทุนให้กับนักเรียนของโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนอีกด้วย  สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563