การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมปลาย เทศบาลบ้านศรี ตก!! หลังคณะผู้บริหารไม่เข้าประชุมสภา
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2561 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีญัตติเร่งด่วน ในระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา แต่กลับไม่มีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ท้องถิ่นฝ่ายผู้บริหาร เข้าร่วมพิจารณา เห็นชอบแประญัตติ แต่อย่างไร จึงทำให้สภาเทศบาลเมืองศรีราชา ไม่สามารถ ดำเนินการพิจารณาญัตติได้  นายปิยะพงษ์  ประเสริฐรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เขต 2 และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ลุกขึ้น แสดงความคิดเห็นต่อสภาเทศบาล ทั้งน้ำตา ว่า ตนเองคลุกคลีกับ วงการการศึกษา ในท้องถิ่นศรีราชา มานาน จึงเล้งเห็นว่าการเพิ่มโอกาส การขยายการศึกษาระดับมัธยมปลาย ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีประโยชน์ จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เฉพาะด้าน ให้กับนักเรียนที่สนใจ และมีความชำนาญ ด้านต่าง ๆ มาศึกษาร่วมกัน แต่ทางคณะผู้บริหารกลับไม่ยอม มาร่วมกันเห็นชอบ แปรญัตติ ในการประชุมครั้งนี้ หากญัตตินี้ไม่ได้ความเห็นชอบจากสภาในการประชุมครั้งนี้ ก็จะทำให้ ญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนการศึกษาตกไป และไม่ทันในการเปิดการเรียนการสอน ปี 2562 ตนจึงขอเป็นตัวแทนสภา ครั้งนี้ออกไปเจรจา กับทีมผู้บริหาร นอกรอบ ซึ่งใช้เวลาเจรจาอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถ เจรจาให้ผู้บริหารกลับเข้ามาร่วมประชุมสภาในวันนี้ได้ จึงทำให้ญัตติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตกไป ทึมสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนที่เข้าร่วม ประชุมครั้งนี้ ต่างบ่นเสียดายประโยชน์ของลูกหลาน ในการศึกษา ครั้งนี้

สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563