พรรคพลังชล ประชุมใหญ่สามัญพรรค ประจำปี 2561 เลือกหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ที่โรงแรมบางเฮอริเทจ บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รศ.เชาวน์  มณีวงษ์ รักษาการหัวหน้าพรรคพลังชล ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  โดยเปิดรับสมาชิกพรรค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 4  วาระ  วาระแรก เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายพรรคการเมือง   การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค 

โดยการเลือกหัวหน้าพรรคพลังชล  มีผู้เสนอ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์  เพีงคนเดียว  ได้รับหมายเลข 1  พร้อมให้สมาชิกพรรคลงคะแนนในคูหา ผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเป็นเอกฉันท์  ส่วนรองหัวหน้าพรรคพฤติพงษ์  สิงห์โตทอง  ส่วนเนายสุระ  เตชะทัต เป็นเลขาธิการพรรคพลังชล  และนางสาววันเพ็ญ  เตียวลักษณ์  เหรัญญิกพรรคพลังชล นายสุรพล  จิตต์ธรรม  โฆษกพรรคพลังชล  นายปิลันธ์ดิลก  จิตรธรรม  นายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยในการประชุมพรรคพลังชลในครั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อดีตหัวหน้าพรรคพลังชลได้เดินทางมาสังเกตุการณ์แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับกล่าวว่าในการประชุมของพรรคในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งทางพรรคได้ทำการประชุมคัดเลือกผู้มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคและส่วนต่างๆของพรรค รวมทั้งให้ประชาชนติดตามการประกาศการเลือกตั้ง การปลดล๊อคพรรคการเมือง ซึ่งในส่วนของพรรคพลังชลมีความพร้อมในการดำเนินการตามสั่งอยู่ในกฏเกณฑ์อยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตามและปรึกษากันมาโดยตลอด

เสียงสัมภาษณ์นายสนธยา คุณปลื้ม............


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563