กฟผ.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ FSRU ในเวทีระดับจังหวัดชลบุรี
กฟผ. ร่วมกับ อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงาน EIA ของโครงการ FSRU ร่วมกับ กฟผ. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวทีระดับจังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อโครงการฯให้ครอบคลุมทุกประเด็นข้อห่วงกังวล ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

วันนี้ (4 กันยายน 2561) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน (2) โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ (3) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของ กฟผ. ในเวทีระดับจังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งมีผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ตั้งแต่เวลา 08:30-17.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ติดต่อคุณพงศ์พชร พินิจปรีชา โทรศัพท์ 0-2679-5200

การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ที่ได้นำข้อห่วงกังวลจากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มาดำเนินการศึกษาและกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลการศึกษา ตลอดจนร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็นข้อห่วงกังวลและส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป

สำหรับโครงการนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าได้ในปี 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติการประชุมของ กพช. นี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

อีกทั้งโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการก๊าซธรรมชาติตลอดจนช่วยเพิ่มจุดเชื่อมต่อ (entry point) ให้กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบจัดหาและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับการเติบโตของประเทศไทยในอนาคต


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563