เทศบาลตำบลบางพระจัดประกวดโครงงาน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล ในแต่ละวัน ที่ เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี สำนักปลัดเทศบาล จัดงานประกวดโครงงาน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำมาปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล ในแต่ละวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา  และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากร ภายในองค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการประกวดโครงงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ปราญช์ชาวบ้าน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคะแนน และการนำเสนอโครงงาน โดยผู้เข้า ประกวด ต่าง นำผลงาน ผลผลิต ที่ได้ลงมือ ดำเนินงาน มาแสดงให้กับทางคณะกรรมการ ทั้งผลผลิตทางการเกษตร กล้วยเล็บมือนาง พืชผักปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ด และ แนวคิด การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
               

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563