AIS มุ่งนำดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาคหนุนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
เอไอเอส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ หนุนการนำดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ

นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  กล่าวว่า เอไอเอส ในฐานะที่มีโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแรงในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais”โดยนำดิจิทัลเข้าไปเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ

โดยเอไอเอสได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งวิชาการและสาระบันเทิง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนให้ก้าวทันโลกอย่างเท่าเทียมกันในโครงการ สานรัก สานความรู้ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมอบกล่อง AIS สานรัก สานความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นดิจิทัลคอนเท้นต์ต่างๆ ที่ครบทั้งสาระ ความรู้และความสนุกสนาน มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งกล่องสานรักสานความรู้ให้กับโรงเรียนต้นแบบไปแล้ว จำนวน 34 แห่งทั่วประเทศสำหรับในภาคตะวันออก ได้ติดตั้งกล่องสานรัก สานความรู้ให้แก่โรงเรียนวัดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เพื่อให้เด็กในโรงเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านการเกษตรเอไอเอส ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรไทยก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกร 4.0ด้วยแนวคิด สอน เสริม สร้างผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มสุขเพื่อส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร คลังความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่มีความความแม่นยำสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นรวมทั้งยังได้พัฒนาแพลทฟอร์มร้านฟาร์มสุข เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน หรือ OTOP ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ ร้านฟาร์มสุขมีร้านค้า จำนวน 273 ร้านค้า มีจำนวนสินค้า 1,517 รายการ สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออก มีสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป มาจำหน่ายบนร้านฟาร์มสุข จำนวน 26 ร้านค้า จำนวนสินค้า 188 รายการ  เช่น น้ำมังคุด 100% จากลดาฟาร์ม  ทุเรียนหมอนทอง จากร้าน Durioจังหวัดจันทบุรี และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น   

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย  แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ พิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านรูปแบบการแจ้งข้อมูล การสนทนา ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพในชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ที่สำคัญแอปฯอสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่เมื่อใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอสจะไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบัน หน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.เปิดใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์แลัว จำนวน 2,264  แห่งทั่วประเทศ  และมีผู้ใช้งานจำนวน 38,687 คนสำหรับภาคตะวันออก มีหน่วยบริการสุขภาพ และรพ.สต. เปิดใช้แอปฯอสม.ออนไลน์แล้ว จำนวน 191 แห่ง โดยมีหน่วยบริการสุขภาพและรพ.สต.ในจังหวัดจันทบุรี เปิดใช้งานแล้ว จำนวน 77 แห่ง และในปีนี้จะขยายการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ ไปยังระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ด้วยการสร้างต้นแบบการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจสตาร์อัพ เอไอเอสได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพรวมถึงผู้ประกอบการในระดับชุมชน โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้สามารถเติบโตในเชิงธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคตะวันออก เอไอเอส ได้เตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย รวมถึงไอทีแพลตฟอร์ม และโซลูชั่นส์ต่างๆ เช่น ระบบเก็บเงิน, ระบบการทำตลาดออนไลน์  ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสที่คอยให้คำแนะนำ และสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AIS The StartUpซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง  www.ais.co.th/thestartup  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ ยังได้วางแผนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ไปยังสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่สนใจ เพื่อมาร่วมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับครอบครัว AIS The StartUpเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์และไอเดียของกลุ่มผู้สนใจเหล่านี้ให้เป็นความจริง

สิ่งเหล่านี้ คือความมุ่งมั่นของชาวเอไอเอส ที่จะนำขีดความสามารถทั้งแรงกาย แรงใจ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปร่วมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศมีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563