วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ และสัปดาห์ห้องสุมด ประจำปีการศึกษา 2561  ของทางวิทยาลัย อาชีวะศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา  เห็นถึงความสำคัญ เสริมสร้าง วินัย รักการอ่าน การเขียน และ กล้าแสดงออก  ซึ่งปัจจุบัน พบว่า สังคมไทยให้ความสนใจในการอ่าน การเขียน และ สื่อการเรียนการสอน แบบ เดิม น้อยลง กลับหันมาเพิ่งสื่อ  อินเตอรเนต  และเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน    ที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ห้องสมุด ไม่เป็นที่นิยมในการค้นคว้า หาความรู้  เหมือนแต่ก่อน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน ต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ แข่งขันเปิดพจนานุกรม วาดเส้นหุ่นนิ่ง  พิมพ์ดีดไทย แต่งคำขวัญ หัวข้อ ความสำคัญของห้องสมุด ประกวดโครงงาน และกิจกรรมแข่งขันทักษะ วิชาการ อื่น ๆ ตลอดสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษานี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563