อบต.เขาคันทรง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน ป้องกันเหตุเกิดขึ้นจริง
ที่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์  ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา นายธีระพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ป้องกันเหตุเกิดขึ้นจริง ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการหรือโรงเรียน ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานที่เพลิงลุกไหม้นั้น ทำให้โรงเรียนเรียนหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนเรื่องการศึกษาได้ ซึ่งคณะครู ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากครูและเด็กนักเรียนสถานศึกษาการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรมนั้นต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญฯผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม ดังนั้น อบต.เขาคันทรงจึงได้มีการจัดฝึกอบรมแก่เด็กนักเรียนในการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งจะก่อเกิดความเสียหายมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากอบต.เขาคันทรง และอบต.บ่อวิน เข้ามาให้ความรู้และฝึกอบรมดับเพลิงให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อบต.เขาคันทรง ในฐานะหน่วยงานหลักในพื้นที่ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการดูแลชุมชน และเป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังนั้นการสร้างองค์กรเครือข่ายประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน ป้องกันเหตุเกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการรู้เท่าทันสถานการณ์จึงเป็นการป้องกันเหตุและหากเกิดเหตุก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะนำไปสู่การลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้400คน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการรู้เท่าทันสถานการณ์จึงเป็นการป้องกันเหตุและหากเกิดเหตุก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะนำไปสู่การลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563