องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยนายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียน ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 200 คน

การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต มีคุณธรรมจริยรรม ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เนื่องด้วยปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมได้ทวีความรุนแรง มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้หลงผิด ขาดระเบียบวินัย จนเกิดปัญหาตามมา เช่นปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด การขาดความสามัคคี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จักโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขึ้นมาโดยมีพระมหาสมปองตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ความรู้ในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563