จังหวัดปราจีนบุรี ผลักดันงานสาธารณสุขชุมชนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี บูรณาการงานด้านสาธารณสุขไปสู่ยุค 4.0 ชูยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ทั้งจังหวัดให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ กับการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการว่า การจัดอบรมในครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการทำงานด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมและยกระดับงานสาธารสุขชุมชนให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ

จังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมมือกับภาคเอกชนโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ กับการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ(โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการสู่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออย่างยั่งยืน จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561) เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ให้สามารถติดตามงานด้านสาธารณสุขชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้ระบบการจัดการข้อมูลของ รพ.สต.และอสม.ให้คล่องตัวขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดูแลบริหารจัดการด้านสุขภาพของคนในชุมชน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้นำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาบูรณาการงานสาธารณสุขชุมชนในด้านองค์ความรู้เรื่องสุขภาพ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก รวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่างรวดเร็ว และทันสถานการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับเครือข่าย อสม.ที่อยู่ในพื้นที่ อันส่งผลให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
--------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส : อิทธิเดช ศุขดวง โทร 06 1426 4194
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563