รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
                  ที่ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ  มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0  ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการภายใต้พันธกิจของอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์      การพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้อุดมศึกษาไทยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ให้มีทั้ง นักเรียน นักศึกษา คนทำงานและคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สมดุลย์ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอด
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563