คณะผู้บริหารอบต.บ่อวินนำผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561
 ที่วัดพันเสด็จใน หมู่4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญนายกอบต.บ่อวิน นำคณะผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดอบต.บ่อวิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพันเสด็จในและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ซึ่งอยู่ในสังกัด อบต.บ่อวิน รวม 70 คน ร่วมเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดพันเสด็จใน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย พระบริสุทธิคุณ”, “พระปัญญาคุณผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย พระมหากรุณาธิคุณจวบจนทรง เสด็จดับขันธปรินิพพานในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน บุคลากร คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563