วัดยางเอนจัดอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษาเมื่อเวลา10.00น.(1เม.ย.61) ที่วัดยางเอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ทางวัดยางเอน โดยพระครูพิศาลชลธรรม เจ้าอาวาสได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษาซึ่งทางวัดยางเอนมี เยาวชน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนหรือโครงการหนูพร้อมเป็นคนดี เพื่อศักดิ์ศรีแห่งสังคมไทย ประจำปี 2561โดยมีเด็ก 46 คนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรและผู้ใหญ่ 3คนเข้าอุปสมบทในโครงการ  โดยมีพระครูญาณประยุติ เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบกเป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งโครงการนี้ทางวัดยางเอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการหนูพร้อมเป็นคนดี เพื่อศักดิ์ แห่งสังคมไทย  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนคนไทยได้ห่างไกลจากยาเสพติ   เป็นการอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม เป็นลูกที่ดีของมารดาบิดา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียน มาศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และยังประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม อีกทั้งยังกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเด็กดี ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม  และปัญหาต่าง ๆ  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ เกิดจากการขาดการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังและเป็นระบบสถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้ ในปัจจุบัน และในวันข้างหน้า เยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรม และได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจักเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิตและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป โดยในครั้งนี้ทางวัดขอให้ญาติโยมที่ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระและเณรที่อุปสมบทและบรรพชาในครั้งนี้หรือจะนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มาบริจาคที่วัดตั้งแต่วันที่2-25เม.ย.61นี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูพิศาลชลธรรม เจ้าอาวาสวัดยางเอนโดยตรงที่ 085-1572568

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563