เปิดอาคารเรียนมาบยางพร อมตะร่วมใจ ยกระดับคุณภาพการศึกษา งบประมาณการก้อสร้าง 26.5 ล้าน เป็นโรงเรียนเดียวในเขตพื้นที่ระยองเขต 1 ที่ใช้งบเอกชนสร้างที่โรงเรียนบ้านมาบยางพรวิทยาคม   ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง   นางช่อชบา  ชื่นบาน  รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระยอง เขต 1   นายวิวัฒน์  กรมดิษฐ์  ผอ.สายงานพัฒนาที่ดิน  บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน มาบยางพร  อมตะร่วมใจ
               
 นายไชยา  เงินท้วม กล่าวรายงานว่าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร ก่อสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้โรงเรียน  โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง ทั้งสิ้น  26.5  ล้านบาท  ซึ่งอาคารได้เสร็จสิ้นแล้วและเปิดใช้มาระยะหนึ่ง จึงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ  และพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า อาคารมาบยางพร อมตะร่วมใจ   เพื่อเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี  และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านการศึกษา  ของชาวตำบลมาบยางพร   รวมถึงพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทอมตะซิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหลักในการสนับสนุนในครั้งนี้   ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   น่าอยู่   น่าเรียน   สะอาด ปลอดภัย   มีสื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอและทันสมัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 

ทั้งนี้ นายวิสูตร  ชลนธี  ผอ.โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม  กล่าวว่าเดิมที่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม  ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสะพานสี่  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 6  แต่ด้วย  ตำบลมาบยางพร  เป็นตำบลที่มีนิคมอุตสาหกรรม  จึงทำให้มีความเจริญอย่างก้าวกระโดด  จึงส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาไม่สามารถ รองรับนักเรียนในเขตพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ  จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้มีความเห็นพร้อมกันที่ควรจะยกระดับการศึกษา  เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน  ขนาด  3  ชั้น  24  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณจากทางภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ จำนวน 26.5 ล้านบาท  เป็นโรงเรียนเดียวในเขตพื้นที่ระยองเขต 1 ที่ใช้งบเอกชนสร้าง   และเมื่อสร้างเสร็จจึงขออนุญาตเพื่อจะยกระดับการศึกษา  และได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็น  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม  โดยเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  โดยจะมีการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ  และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้าน สื่อเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  จึงจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวมาบยางพร  และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนเงินกว่า 1,200,000 บาท
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563