โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ระดับปฐมวัยที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร คณะครู และผู้ปกครอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายปฏิบัติปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้เน้นกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา สู่ทศวรรษที่ 8 ในด้านการยกระดับการจัดการศึกษาสู่กระบวนการให้การศึกษาอบรมแบบองค์รวมโดยมีการบูรณาการเป็น 6 Q ดังนี้ EQ ความฉลาดในการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย มีความสู้ทน เข้มแข็ง EQการรู้จักตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ยอมรับศักยภาพของตนเองและผู้อื่น  IQ ความฉลาดด้านเชาว์และไหวพริบ MQ ความฉลาดด้านจริยธรรม การควบคุมตนเอง มีวินัย เคารพกติกา SQ ความฉลาดทางพลังจิต เพื่อความดี ส่วนรวม รู้จักให้อภัยและ VQ ความตระหนักถึงคุณค่าร่วมสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และรักสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนดาราสมุทรยังประสานศาสตร์และศิลป์ให้เป็นทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งยังกำหนดจุดเน้นอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ในการรักความดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ต่อสู้อบายมุข โดยนำคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยในวันนี้มีนักเรียนระดับปฐมวัย เข้ารับรางวัลตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร จำนวน 1,105 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563