รพ.วังน้ำเย็น - รพ.สต.คลองปลาโด จ.สระแก้ว คว้ารางวัลในการประกวดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์มุ่งนำเทคโนโลยีดิจัทิลส่งเสริมงานสาธารณสุข ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด จังหวัดสระแก้ว รับรางวัลในโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงสาธารณสุข และบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยได้จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยมีหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 86 แห่ง

นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ผลการประกวดครั้งนี้ หน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดสระแก้ว 2 แห่ง คือ  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ได้รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด  ได้รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม. 4.0รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยเงินรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสังกัดของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสาธารณสุขชุมชน
            
นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยบริการสุขภาพและเครือข่ายอสม.ทั้ง 2 แห่งว่า “รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยบริการสุขภาพได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมกระบวนการทำงานสาธารณสุขชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปปรับใช้ในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล รวมทั้งยังสามารถควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วและทันถ่วงที เพื่อระบบสาธารณสุขมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0”
            
กล่าวว่า “ทางรพ. ได้นำแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชน ทำให้การจัดการข้อมูลสะดวก รวดเร็ว แม่นยำทันต่อสถานการณ์ สามารถเฝ้าาระวัง และควบคุมโรคระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้การดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางรพ.ได้นำแอปฯอสม.ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ เช่น การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่อสม. เพื่อนำไปควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับอสม.ในการส่งข้อมูลและรูปถ่ายสภาพบ้านผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้าน”
                
นายธนศักดิ์ หอมกลิ่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด กล่าวว่า “รพ.สต.นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับเครือข่ายอสม.ทำให้อสม.เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ทั้งการแจ้งโรคระบาดและข้อมูลเรื่องสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันประชุม ทำให้การควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ได้ทันถ่วงที”

ด้านนายโชติวัฒน์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอสกล่าวว่า“เอไอเอส มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิด“DigitalFor Thais”เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเอไอเอส ได้เห็นความสำคัญของหน่วยบริการสุขภาพ ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ที่ทำงานร่วมกับ อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาในพื้นที่ เอไอเอส จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการสุขภาพและอสม.นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในแต่ละพื้นที่”
               
“สำหรับโครงการประกวดฯ ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐจัดขึ้นนั้นเอไอเอสมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้อสม.ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้ในการบริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อก้าวสู่อสม. 4.0 โดยเอไอเอสขอร่วมแสดงความยินดีแก่หน่วยบริการสุขภาพในจ.สระแก้วที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย สำหรับในปีนี้  เอไอเอส มีแผนที่จะพัฒนาแอปฯอสม.ออนไลน์ เช่น การปรับรูปแบบของเมนูต่างๆ ของแอปฯให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและะอสม.มากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน อสม.ออนไลน์ ได้ง่ายและสะดวก รวทั้งตอบโจทย์การทำงานสาธารณสุขชุมชนมากที่สุด”
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563