องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการ “ การจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ส่วนราขการในเขตอำเภอเมืองชลบุรี กำนันในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ประธานชุมชนของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ประธาน อสม.อปพร.กลุ่มอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนชมรมธุรกิจ การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การท่องที่ยว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสำคัญการจัดทำเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการ่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะต้องจัดทำโดยผ่านการประชาคม 2 ระดับ คือ 1.การประชาคมระดับอำเภอ 2.ประชาคมระดับจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563