บริษัทเอกชน ร่วมกับอบต.เขาคันทรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ใกล้ชิดติดเตียงคนป่วยพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
   เมื่อเวลา14.00น.(20ธ.ค.60) เจ้าหน้าที่บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งพร้อมด้วยนายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เขาคันทรง อาสาสมัครสาธารณสุข ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ใกล้ชิดติดเตียงคนป่วยพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นสุข     ทางด้านนางสาวกฤษณา ศุภจิตรานนท์ ผู้จัดการแผนกบริหารบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง กล่าวว่าทางคณะผู้บริหาร บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง      ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ ร่วมกับอบต.เขาคันทรง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ ซึ่งทางบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งและนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน บ้าน 9 ราย ด้วยกัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563