จังหวัดชลบุรีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีราชา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศรีราชา
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  สำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีราชา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศรีราชา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการ เงินกองทุน และการประกอบอาชีพ ของสมาชิกเครือข่าย บทบาทสตรี ในระดับอำเภอ เพื่อเป็นการติดตาม งบประมาณ โครงการ ที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2560 สานต่อวิสัยทัศน์   เครือข่าย กองทุน ให้ประสบความสำเร็จ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาท และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล และแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคมเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี โดยมีนักวิชาการจาก เครือข่ายบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ กับสมาชิก จากตำบลต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา  ที่มาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563