มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นัดชี้แจงสถานศึกษา ใช้เป็นสนาม สอบ v net ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 60ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ  ได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการเป็นศูนย์สอบเพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2(ปวส.2) และ ในวันอาทิตย์ที่17 ธันวาคม 2560  ณ สนามสอบในวิทยาลัยระดับอาชีวะศึกษา ในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยองและ ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ประวิตร.  พุทธานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานการจัดสอบและกรรมการจาก 37 วิทยาลัย ในเขต จังหวัด ชลบุรี ระยองและ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นกว่า 185 คน เข้าร่วมรับฟีงแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งสำหรับการสอบV-NET  เป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนำผลสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับผิดชอบคณะดำเนินงาน และควบคุมการสอบ ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563