บริษัทเอกชน ร่วมกับอบต.เขาคันทรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ใกล้ชิดติดเตียงคนป่วยพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
                 เจ้าหน้าที่บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง และ นายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ใกล้ชิดติดเตียงคนป่วยพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต     ทางด้านนางสาวกฤษณาศุภจิตรานนท์ผู้จัดการแผนกบริหารบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งกล่าวว่าทางผูบริหาร                                                                                                          

ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรังผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ ซึ่งทางบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งและนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน10 บ้าน 11 ราย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563