มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเตรียมความพร้อมคณะทำงานทดสอบการศึกษาระดับอาชีวะ ร่วมกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ  ได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการเป็นศูนย์สอบเพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ในวันอาทิตย์ที่17 ธันวาคม 2560   การสอบV-NET  เป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนำผลสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยจะดำเนินการสอบในส่วน 3 จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับผิดชอบคณะดำเนินงาน และควบคุมการสอบ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563